Εκλογές Ε.Ε.Α. 2017

Πληροφορίες για τις εκλογές του Ε.Ε.Α. 2017

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΑ θα διεξαχθούν στις 2-3-4 Δεκεμβρίου 2017 στο κτίριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Πανεπιστημίου 44 και Χαρ. Τρικούπη.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο ΕΕΑ άνω του ενός έτους από την ημερομηνία των εκλογών ή φυσικά και νομικά πρόσωπα που τηρούν μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ άνω του ενός έτους.

Ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο ή στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016) και δεν έχει οφειλές ή έχει οφειλές και τις έχει ρυθμίσει.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μέλος του ΕΕΑ έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Εάν όμως το μέλος στο ΕΕΑ ή του Γ.Ε.ΜΗ είναι νομικό πρόσωπο (ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΕΕ) έχει δικαίωμα περισσοτέρων ψήφων. Συγκεκριμένα:Για εταιρείες:


  1. Ο.Ε. --> 2 ψήφους ομόρρυθμων εταίρων της, που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
  2. Ε.Ε. --> 2 ψήφους είτε 2 ομόρρυθμων εταίρων, είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
  3. Ε.Π.Ε. --> 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
  4. Ε.Π.Ε. Μονοπρόσωπη --> 1 ψήφο του διαχειριστή.
  5. Α.Ε. --> 3 ψήφους των εκπροσώπων της , που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Ι.Κ.Ε. --> 2 ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύεται από την εταιρεία.
  7. Ι.Κ.Ε. Μονοπρόσωπη --> 1 ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
  8. Κάθε υποκατάστημα --> 1 ψήφο, αυτή του διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού.
  9. Αλλοδαπή Α.Ε και Ε.Π.Ε. -->1 ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου ή του πράκτορά της ή του αντικλήτου της με τον όρο της αμοιβαιότητα.
  10. Συνεταιρισμός --> 2 ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.


Επιστούμε την Προσοχή ! Η υπόδειξη γίνεται με την ειδική εξουσιοδότηση, ανάλογα με την μορφή της εταιρείας , που πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 25 Νοεμβρίου